Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, şair, yazar, diplomat, devlet adamı.

3 Haziran 1870 tarihinde İstanbul Süleymaniye’de doğmuştur. Babası Yahya Sezai Efendi’dir. Yahya Sezai Efendi, Osmanlı’da kapı kethüdalığı yapmıştır. Basılmamış küçük bir divanı bulunmaktadır.

Eğitim Hayatı

İlköğrenimine Dökmecilerde bulunan mahalle mektebinde başlamıştır. Aksaray’da Mahmudiye Vakıf Rüştiyesi ile Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’nde öğrenim görmüştür. Galatasaray Sultanisi’ni bitirmiştir.

Çalışma Hayatı

Mezuniyet sonrası Hariciye Nezareti Şehbenderlik Hizmetleri Kalemi’nde stajyer memur olarak göreve başlamıştır. 1893 yılında Marsilya başşehbenderliği kançıları (konsolosluk kâtibi) olarak tayin edilmiştir. Sonrasında Atina, Pire, Poti ve Kerç’te şehbender vekilliği ve şehbender olarak görevde bulunmuştur.

1895 yılında Umur-ı Şehbenderi Kalemi’nde ser-müsevvitliğine, 1886 yılında ise Umur-ı Şehbenderi Kalemi’nde mümeyyiz-i salisliğine atanmıştır. Memuriyetin yanında 1898-1909 yılları arasında Galatasaray Sultanisi’nde imla, kıraat, Türkçe ve edebiyat dersleri okutmuştur. 1909 yılında Ticaret ve Ziraat Nezareti Umur-ı Ticariye Umum Müdürlüğü’ne atanmıştır. 1910-1912 yılları arasında İstanbul Darülfünunu’nda Alman ve Fransız edebiyatı tarihi alanlarında profesör olarak görevde bulunmuştur. 1912 yılında Budapeşte Şehbenderi olarak atanmıştır. 1918 yılında buradaki görevini tamamlamış ve İstanbul’a dönmüştür.

1920 yılında görevli olarak gittiği Peşte, Viyana ve Berlin’de yaklaşık iki yıl kalmıştır. 1922 yılında Cumhuriyet hükümeti tarafından Halife Abdülmecit Efendi’nin Başmabeyinciliği’ne atanmıştır. Bu görevini 1924 yılında halifeliğin kaldırılması ile sona ermiştir. 1926 yılında Hariciye Vekâleti Umur-u Şehbenderiye ve Ticaret Umum Müdürlüğü görevine atanmıştır. Aynı yıl Hariciye Vekâleti Müsteşarı olmuştur. Sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’a yerleşmiş ve Anadolu – Bağdat Demiryolu İdare Meclis Üyeliği ile Elektrik Şirketi İdare Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Edebi Kişiliği

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, şiir, hikâye, roman, makale, monolog türlerinde eserler kaleme almıştır. Türkçülük hareketinin kurucuları arasındadır. İlk dönemde Servet-i Fünun, sonrasında ise Milli Edebiyat grubu içerisinde yer edinmiştir.

Eşi ve Çocukları

1896 yılında Suad Hanım ile evlenmiştir. 1921 yılında Suad Hanım vefat emiştir. 1922 yılında ikinci evliliğini Fatma Nerime Hanım ile yapmıştır. Hiç çocuğu olmamıştır.

Ölümü

19 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul Şişli’deki evinde karaciğer kanserinden vefat etmiştir. Maçka Şeyhler Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Eserleri

  • Parmantiye yahut Patates (1890)
  • Leyla yahud Bir Mecnunun İntikamı (1891)
  • Haristan ve Gülistan (1901)
  • Kadın Oyuncak Değildir (1916)
  • Gönül Hanım (1920)
  • Çağlayanlar (1922)

Kaynakça

https://acikerisim.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/1751/MeralErezYLTez.pdf?sequence=1 HYPERLINK “https://acikerisim.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/1751/MeralErezYLTez.pdf?sequence=1&isAllowed=y”& HYPERLINK “https://acikerisim.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/1751/MeralErezYLTez.pdf?sequence=1&isAllowed=y”isAllowed=y Erişim: 29. 05. 2021
https://islamansiklopedisi.org.tr/muftuoglu-ahmed-hikmet Erişim: 29. 05. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ahmet-hikmet-muftuoglu Erişim: 29. 05. 2021
http://isamveri.org/pdfdkm/13/DKM132457.pdf Erişim: 29. 05. 2021
https://docplayer.biz.tr/29695975-Ahmed-hikmet-muftuoglu-hayati-ve-san-ati.html Erişim: 29. 05. 2021
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/172671 Erişim: 29. 05. 2021
https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423904243.pdf Erişim: 29. 05. 2021
https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/AKG%c3%9cN-Adnan-AHMET-H%c4%b0KMET-M%c3%9cFT%c3%9cO%c4%9eLU%e2%80%99NUN-%c5%9e%c4%b0%c4%b0RLER%c4%b0NDE-GELENEK.pdf Erişim: 29. 05. 2021
https://www.academia.edu/43267444/AHMET_H%C4%B0KMET_M%C3%9CFT%C3%9CO%C4%9ELUNUN_HAYATI_VE_%C3%9CZ%C3%9CMC%C3%9C_ADLI_H%C4%B0KAYES%C4%B0N%C4%B0N_TAHL%C4%B0L%C4%B0 Erişim: 29. 05. 2021
https://www.academia.edu/31008460/AHMET_H%C4%B0KMET_M%C3%9CFT%C3%9CO%C4%9ELUNUN_ESERLER%C4%B0NDE_MACARLAR Erişim: 29. 05. 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: