Farabi Kimdir?

Farabi Kimdir?

Erdemlerin en büyüğü bilimdir.
Farabi

Türk – İslam filozofu.

Doğum tarihi ile ilgili farklı tarihler söz konusudur. 870 ile 874 yılları arasındaki bir tarihte doğduğu sanılmaktadır. Türkistan’ın Farab şehrinde doğmuştur. Bu bölge günümüzde Kazakistan sınırları içinde bulunmaktadır. Babasının Vehiç Kalesi komutanı olduğu haricinde ailesiyle ilgili bir veri bulunmamaktadır.

Farabi’nin Unvanı

Tam adı Nasır Muhammed bin Tarkan bin Uzlug El-Farabi’dir. Batı felsefesinde Alfarabius olarak bilinmektedir.

İlköğrenimini Farab’da yapmıştır. Dönemin önemli şehirlerinde gramer, mantık, felsefe, matematik, müzik dersleri almıştır. Arapça, Farsça, Latince, Süryanice, Yunanca öğrenmiştir. Ebu Bişr bin Yunus ve Yuhna bin Haylan’dan mantık, Ebu Bekr bin el Sarrac’dan gramer dersleri almıştır.

Buhara, Semerkant, Merv, Belh, Bağdat, Halep, Kahire, Harran gibi dönemin önemli şehirlerinde bulunmuştur. Yirmi yıla yakın Bağdat’ta kalmış ve eserlerinin büyük bir bölümünü burada yazmıştır.

Farabi, Aristo’nun eserlerini incelemiş, açıklamış ve kendi görüşlerini katmıştır. Türk – İslam dünyasında felsefeyi en iyi şekilde anlayan kişidir. İslam dünyasında felsefe alanında Aristo Muallim-i Evvel (ilk öğretmen), Farabi ise Muallim-i Sani (ikinci öğretmen) olarak anılmaktadır.

Aristo, Eflatun, Zenon, Plotinos gibi Yunan düşünürleri incelemiş, yorumlamış bu düşünürlerin görüşlerine kendi görüşlerini katmıştır. Klasik Yunan felsefesi ile İslam’ı birbiriyle uzlaştırmaya çalışan ilk filozoftur.

Metafiziğe mantık yoluyla ulaşmaya çalışmıştır. Akılcılıkla, İslam’ı açıklamaya çalışan ilk düşünürdür. İslam diniyle felsefe arasında sıkı bir ilişki kurmuştur.

Farabi’nin Ölümü

950 yılında Şam’da vefat etmiş ve Babüssagir’de toprağa verilmiştir.

Farabi’nin Kitapları

Farabi, felsefe, metafizik, mantık, tıp, psikoloji, matematik, astronomi, müzik gibi alanlarda çok sayıda kitap yazmıştır. Kitaplarından bazıları şunlardır:
• El-Medinetü’lFazıla
• Es-Siyasetü’lMedeniyye
• Kitabu’lHurup
• İhsa el-Ulûm Musiki el-Kebir
• El-Cem’ Beyne Re’yeyi’lHakimeyn
• Risale fi Ma’anii’lAkl
• Kitabu’lMille
• Tahsilus-Seade

Kaynakça

Arslan, Ahmet (2011), İdeal Devlet, Açıklamalı Çeviri El – Medinetü’l Fazıla, Divan Kitap, İstanbul.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/744/9517.pdf
http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/682.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/farabi
https://docplayer.biz.tr/31076-1-giris-1-1-farabi-kimdir.html
http://mimoza.marmara.edu.tr/~avni/dersbelgeligi/felsefekolu/farabi.htm
http://bilimname.erciyes.edu.tr/sayilar/201002/20100205.pdf
https://www.academia.edu/35603889/Farabi-_%C4%B0H%C5%9EA%C3%9CL-UL%C3%9BM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir