Mehmet Emin Yurdakul Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hayatı

Mehmet Emin Yurdakul Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hayatı

Mehmet Emin Yurdakul, şair, yazar, devlet adamı, milletvekili.

13 Mayıs 1869 tarihinde, İstanbul Beşiktaş’ta doğmuştur. Babası Salih Reis, annesi ise Emine Hanım’dır.

Eğitim Hayatı

İlköğrenimine sıbyan mektebinde başlamıştır. Beşiktaş Askerî Rüşdiyesi’ni bitirmiştir. Mülkiye İdâdîsi’nde öğrenim görmüş, 1887 yılında okuldan ayrılmıştır. 1889 yılında, Mekteb-i Hukuk’a kayıt yaptırmıştır. Bu okulu da bitirmemiştir. Fransızca öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Sadâret Dairesi Evrak Kalemi’nde çalışmaya başlamıştır. Rüsûmât Mektupçu Kalemi Müsevviti, Rüsûmât Evrak Müdürü, Rüsûmât Nazırı, Bahriye Nezâreti Müsteşarı, Hicaz, Sivas ve Erzurum Valisi olarak görev yapmıştır. Türk Ocağı Kuruculuğu, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti Üyeliği ve Millî Türk Fırkası Kuruculuğu görevlerde bulunmuştur.

Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân’da III. Dönem Musul Mebusu olarak görev yapmıştır. 1921 yılında, Milli Mücadeleye katılmak üzere Ankara’ya geçmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonrada çeşitli şehirlerden milletvekili seçilmiştir. II. Dönem’de Karahisar-ı Şarki, III. Dönem’de ise Şebinkarahisar Milletvekili olmuştur. IV (Ara Seçim), V, ve VI. Dönem’de Urfa’dan, VII. Dönem’de ise İstanbul’dan Milletvekili seçilmiştir.

Edebi Kişiliği

Türk edebiyatında, milliyetçilik akımının önemli temsilcilerinden biridir. Eserlerinde Türkçülük, milliyetçilik, memleketçilik, halkçılık ve inkılâpçılık önemli bir yer tutmaktadır. “Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur” mısrasıyla zihinlere kazınmıştır. Sade bir dil kullanmıştır. Şiirlerini hece ölçüsü ile yazmıştır.

Eşi ve Çocukları

1888 yılında, Müzeyyen Hanım ile evlenmiştir. Halim, Hüseyin Ertuğrul, Adil Oğuz ve Mebruke adında dört çocuğu dünyaya gelmiştir.

Ölümü

14 Ocak 1944 tarihinde, İstanbul’da vefat etmiştir. Zincirlikuyu Asrî Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Eserleri

 • Fazilet ve Asalet (1891)
 • Türkçe Şiirler (1898)
 • Türk Sazı (1914)
 • Ey Türk Uyan! (1914)
 • Tan Sesleri (1915)
 • Ordunun Destanı (1916)
 • Dicle Önünde (1916)
 • Hastabakıcı Hanımlar (1917)
 • Turan’a Doğru (1918)
 • Zafer Yolunda (1918)
 • Türkün Hukuku (1919)
 • İsyan ve Dua (1919)
 • Aydın Kızları (1921)
 • Halk Hükümeti-Halkçılık (1923)
 • Kral Corc’a (1923)
 • Dante’ye (Ankara 1928)
 • Mustafa Kemal (1928)
 • Ankara (1939)

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 10. 04. 2021
https://islamansiklopedisi.org.tr/yurdakul-mehmet-emin Erişim: 10. 04. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/yurdakul-mehmet-emin Erişim: 10. 04. 2021
http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/1842/Mustafa_%c3%96zsar%c4%b1.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim: 10. 04. 2021
http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/663/515446.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim: 10. 04. 2021
http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11499/26157/Ay%C5%9Feg%C3%BCl%20%C5%9Eenal.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim: 10. 04. 2021
https://www.turkocaklari.org.tr/kurucu/mehmet-emin-yurdakul Erişim: 10. 04. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/15253 Erişim: 10. 04. 2021
http://www.tekedergisi.com/Makaleler/356259453_2k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7.pdf Erişim: 10. 04. 2021
http://www.ege-edebiyat.org/docs/626.doc Erişim: 10. 04. 2021
https://ulkucubellek.com/wp-content/uploads/Mehmet-Emin-Yurdakul-T%c3%bcrk-Saz%c4%b1.pdf Erişim: 10. 04. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir