Milli Eğitim Bakanlığı Tarihçesi – Bakanlar Listesi

Milli Eğitim Bakanlığı Tarihçesi – Bakanlar Listesi

Milli Eğitim Bakanlığı Tarihçesi: Bakanlığa ilk atama 1923 yılında yapılmıştır. Geçmişten günümüze Milli Eğitim Bakanları listesi ve biyografi bağlantıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Cumhuriyet öncesi Türk tarihinde birçok başarılı eğitim modellemesi bulunmaktadır. Nizamiye Medreseleri, Enderun Mektebi, Sahn-ı Seman Medresesi; Süleymaniye Medresesi bunlara örnek verilebilir. Osmanlı Devleti’nin son döneminde var olan eğitim kurumlarının kurgusunda yaşanan bozulmalar, eğitim kurgusunun içinde bulunulan dönemin ihtiyaçlarına cevap verememesi ve zamanla ülkedeki tüm insanların eğitim almalarına yönelik düşünce eğitimde köklü değişimler yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilatlanma Süreci

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. 1824 yılında o zamana kadar vakıflar yoluyla yürütülen ilköğretimin tüm halka yayılması için çalışma başlatılmıştır. Bu dönemde ilköğretim mecburi hale getirilmiş ancak uygulamaya geçirilememiştir.

1838 yılında sıbyan mekteplerinin üzerinde rüştiye mekteplerinin açılması kararlaştırılmıştır.  1839 yılında Mekâtib-i Rüşdiye Nezareti kurulmuştur. Mekâtib-i Rüşdiye Nezareti, Evkaf Nezareti’nin içerisinde rüştiyelerin idaresinden sorumlu bir genel müdürlük olarak faaliyet yürütmüştür. Bu dönemde eğitim kademeleri sıbyan (ilkokul), rüşdiye (ortaokul) ve mekâtib-i âliye (yüksek okul) şeklinde planlanmıştır.

Sultan Abdülmecit tarafından 1845 yılında eğitim alanında yapılması istenilen ıslahatların raporlaştırılması için Muvakkat Maârif Meclisi (Meclis-ı Maarif-i Muvakkat) kuruldu.  Muvakkat Maârif  Meclisi, Melekpaşazade Abdülkadir Efendi’nin başkanlığında yedi kişiden oluşturuldu. Meclis, çalışmaları sonucunda Daimi Maarif Meclisi, Maarif-i Umumiye Nezareti ve Darülfünun’un kurulması ile ilgili rapor makama sunuldu.

1846 yılında Meclis-i Maarif-i Umumiye kuruldu. Milli eğitim işlerinden doğrudan doğruya sorumlu ve hükümet başkanına bağlı ilk örgütün çekirdeği bu meclis ile oluşturuldu. 13 Kasım 1846 tarihinde, Meclis-i Maarif-i Umumiye’nin kendisine bağlı bir icra organı olarak üyelerinden biri tarafından idare edilmek üzere Mekatib-i Umumiye Nezareti kuruldu. Nezaretin başına Vak’anüvis Esad Efendi getirildi.  Evkaf Nezareti’nin uhdesinde bulunan okulların yönetimi Mekatib-i Umumiye Nezareti’ne verildi. Mekatib-i Umumiye Nezareti, genel müdürlük seviyesinde bir kurumdu. 1849 yılından itibaren Mekâtib-i Rüşdiye Nezareti tarafından yürütülen işler Mekatib-i Umumiye Nezareti’ne devredildi.

17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti kuruldu. Eğitim – öğretim hizmetleri Meclis-i Vükela’da (bakanlar kurulu) bir nazır tarafından yönetilmeye başlandı. Diğer bir anlatımla eğitim faaliyetleri ilk kez Bakanlar Kurulu’nda bir bakan tarafından yürütüldü.  Bu tarihe kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verildi. İlk Maarif Nazırı Abdurrahman Saim Paşa oldu. Mekatib-i Umumiye Nezareti, Maarif-i Umumiyye Nezareti Müsteşarlığı’na dönüştürüldü. İlk Maarif Müsteşarı ise Hayrullah Efendi oldu.

Eğitimde İlk Yasal Düzenleme

1869 yılında Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (Genel Eğitim Tüzüğü) çıkarıldı. İlgili nizamname eğitim sisteminin ilk yasal düzenlemesi niteliğindedir. Eğitim sistemi parçalı yapıdan kurtarılmıştır. Beş bölüm ve 198 maddeden oluşan nizamnamede eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Merkez örgütünde ilmi ve idari iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) kuruldu. 1872 yılında Meclis-i Kebir-i Maarif tek meclis haline getirilmiş ve daireler öğretim basamaklarına göre Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleri olarak düzenlenmiştir.

1911 yılında Maarif-i Umumiye ve Nezareti Teşkilatı Hakkında Nizamname (Eğitim Teşkilat Tüzüğü) yayımlandı. İlgili nizamname ile eğitim sistemi bütünsel bir yapıya kavuştu. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmuştur: 

  • Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi)
  • Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi)
  • Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi)
  • Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi)
  • Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi)
  • Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi)
  • Sicil İşleri Dairesi
  • İstatistik Dairesi
  • Levazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi)
  • Evrak Dairesi

Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı dönemden Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede yürütme görevini İcra Vekilleri Heyeti (Meclis Hükümeti) yürüttü. Büyük Millet Meclisi’nde 2 Mayıs 1920 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti’nin oluşumu ve vekillerin nasıl seçileceğini belirleyen dört maddeden oluşan “İcra Vekilleri Suret-i İntıhabına Dair Kanun” kabul edildi. İcra Vekilleri Heyeti, on bir vekaletten oluşturuldu. Bunlardan biri de Maarif Vekaleti’dir. 3 Mayıs 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylamada, I. İcra Vekilleri Heyeti Maarif Vekilliği’ne Rıza Nur Bey seçilmiştir.  

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ MAARİF VEKİLLERİ

Bakanlığın AdıBakanlarDoğum Yeri OkuluGörev Süresi
Maarif VekâletiRıza Nur BeySinop Askerî Tıbbiye03.05.1920-16.12.1920
Maarif VekâletiHamdullah Suphi (Tanrıöver) BeyİstanbulMekteb-i Sultani16.12.1920-12.11.1921
Maarif VekâletiMehmet Vehbi (Bolak) BeyBalıkesirMülkiye Mektebi19.11.1921-06.11.1922
Maarif Vekâletiİsmail Safa (Özler) BeyAdanaMülkiye Mektebi06.11.1922-27.10.1923

Cumhuriyetin ilanıyla beraber meclis hükümeti dönemi sona erdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, hükümeti kurma görevini Malatya Milletvekili Mustafa İsmet İnönü’ye verdi. Mustafa İsmet İnönü, 30 Ekim 1923 tarihinde ilk Cumhuriyet Hükümeti’ni kurdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Maarif Vekilliği’ne İsmail Safa Özler’i atandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın adı birçok kere değişikliğe uğradı. 

1923-1942 yılları arasında “Maarif Vekâleti”

1942- 1946 yılları arasında “Maarif Bakanlığı”

1946-1954 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”

1954-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti”

1960-1961 yılları arasında “Maarif Bakanlığı”

1960-1977 yılları arasında “Milli Eğitim Bakanlığı”

1977 yılında “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı”

1977-1983 yılları arasında “Milli Eğitim Bakanlığı”

1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”

1989 – yılından günümüze kadar ise “Milli Eğitim Bakanlığı” olarak adlandırıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI

Bakanlığın AdıBakanlarDoğum Yeri OkuluPartiHükümetGörev Süresi
Maarif Vekâleti İsmail Safa ÖzlerAdanaMülkiye MektebiCHPI. İnönü30.10.1923-06.03.1924
Maarif Vekâleti Hüseyin Vasıf ÇınarGiritİstanbul Hukuk MektebiCHPII. İnönü06.03.1924-22.11.1924
Maarif Vekâleti Mehmet Şükrü SaraçoğluİzmirMekteb-i MülkiyeCHPOkyar22.11.1924-03.03.1925
Maarif Vekâleti Hamdullah Suphi TanrıöverİstanbulMekteb-i SultaniCHPIII. İnönü03.03.1925-21.12.1925
Maarif Vekâleti Mustafa Necati Uğuralİzmirİstanbul Hukuk MektebiCHPIII. İnönü21.12.1925-01.11.1927
Maarif Vekâleti Mustafa Necati Uğuralİzmirİstanbul Hukuk MektebiCHPIV. İnönü01.11.1927-05.01.1929
Maarif Vekâleti Hüseyin Vasıf ÇınarGiritİstanbul Hukuk MektebiCHPIV. İnönü02.03.1929-13.04.1929
Maarif VekâletiCemal Hüsnü TarayGümüşhaneLozan Üniversitesi Genel İktisat ve İçtimaiyat FakültesiCHPIV. İnönü13.04.1929-22.09.1930
Maarif VekâletiMehmet Esat SagayYunanistan
Karaferya
Harbiye MektebiCHPV. İnönü27.09.1930-04.05.1931
Maarif VekâletiMehmet Esat SagayYunanistan
Karaferya
Harbiye MektebiCHPVI. İnönü04.05.1931-19.09.1932
Maarif VekâletiReşit Galip BaymurRodosİstanbul TıbbiyeCHPVI. İnönü10.11.1932-13.08.1933
Maarif VekâletiYusuf Hikmet BayurİstanbulMekteb-i SultaniCHPVI. İnönü27.10.1933-09.07.1934
Maarif VekâletiZeynel Abidin ÖzmenNiğdeMülkiye MektebiCHPVI. İnönü09.07.1934-01.03.1935
Maarif VekâletiZeynel Abidin ÖzmenNiğdeMülkiye MektebiCHPVII. İnönü01.03.1935-16.06.1935
Maarif VekâletiSaffet ArıkanErzincanErkân-ı HarbiyeCHPVII. İnönü16.06.1935-01.11.1937
Maarif VekâletiSaffet ArıkanErzincanErkân-ı HarbiyeCHPI. Bayar01.11.1937-11.11.1938
Maarif VekâletiSaffet ArıkanErzincanErkân-ı HarbiyeCHPII. Bayar11.11.1938-28.12.1938
Maarif VekâletiHasan Ali YücelİstanbulDarülmuallimîn-i AliyeCHPII. Bayar28.12.1938-25.01.1939
Maarif VekâletiHasan Ali YücelİstanbulDarülmuallimîn-i AliyeCHPI. Saydam 25.01.1939-03.04.1939
Maarif VekâletiHasan Ali YücelİstanbulDarülmuallimîn-i AliyeCHPII. Saydam03.04.1939-09.07.1942
Maarif BakanlığıHasan Ali YücelİstanbulDarülmuallimîn-i AliyeCHPI. Saraçoğlu09.07.1942-09.03.1943
Maarif BakanlığıHasan Ali YücelİstanbulDarülmuallimîn-i AliyeCHPII. Saraçoğlu09.03.1943-07.08.1946
Milli Eğitim BakanlığıReşat Şemsettin SirerSivasİstanbul Ü. Edebiyat Fak. Felsefe ŞubesiCHPPeker07.08.1946-10.09.1947
Milli Eğitim BakanlığıReşat Şemsettin SirerSivasİstanbul Ü. Edebiyat Fak. Felsefe ŞubesiCHPI. Saka10.09.1947-10.06.1948
Milli Eğitim BakanlığıHasan Tahsin BanguoğluYunanistan Dramaİstanbul Dârü’l-Fünûn Edebiyat ŞubesiCHPII. Saka10.06.1948-16.01.1949
Milli Eğitim BakanlığıHasan Tahsin BanguoğluYunanistan Dramaİstanbul Dârü’l-Fünûn Edebiyat ŞubesiCHPGünaltay16.01.1949-22.05.1950
Milli Eğitim BakanlığıHüseyin Avni Başmanİstanbulİstanbul Hukuk FakültesiDPI. Menderes22.05.1950-03.08.1950
Milli Eğitim BakanlığıAhmet Tevfik İleriRizeİstanbul Teknik Ü. Yüksek Müh. OkuluDPI. Menderes11.08.1950-09.03.1951
Milli Eğitim BakanlığıAhmet Tevfik İleriRizeİstanbul Teknik Ü. Yüksek Müh. OkuluDPII. Menderes09.03.1951-08.04.1953
Milli Eğitim BakanlığıRıfkı Salim BurçakErzurumSiyasal Bilgiler OkuluDPII. Menderes08.04.1953-17.05.1954
Maarif VekâletiHüseyin Celal YardımcıAğrıİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiDPIII. Menderes17.05.1954-09.12.1955
Maarif VekâletiAhmet ÖzelSivasİstanbul Teknik Ü. Elektrik FakültesiDPIV. Menderes09.12.1955-12.04.1957
Maarif VekâletiAhmet Tevfik İleriRizeİstanbul Teknik Ü. Yüksek Müh. OkuluDPIV. Menderes12.04.1957-25.11.1957
Maarif VekâletiHüseyin Celal YardımcıAğrıİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiDPV. Menderes25.11.1957-08.06.1959
Maarif VekâletiMehmet Atıf BenderlioğluYozgatAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiDPV. Menderes09.12.1959-27.05.1960
Maarif BakanlığıFehmi YavuzIspartaSiyasal Bilgiler Fakültesi---I. Gürsel30.05.1960-27.08.1960
Maarif BakanlığıBedrettin TuncelTarsusLyon Edebiyat Fak. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü---I. Gürsel10.09.1960-05.01.1961
Milli Eğitim BakanlığıTurhan FeyzioğluKayseriİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi---II. Gürsel05.01.1961-07.02.1961
Milli Eğitim BakanlığıAhmet TahtakılıçUşakİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi---II. Gürsel02.03.1961-20.11.1961
Milli Eğitim BakanlığıMehmet Hilmi İncesuluSungurluSiyasal Bilgiler FakültesiCHPVIII. İnönü20.11.1961-25.06.1962
Milli Eğitim BakanlığıŞevket Raşit HatipoğluİzmirBerlin Yüksek Ziraat MektebiCHPIX. İnönü25.06.1962-12.06.1963
Milli Eğitim Bakanlığıİbrahim Hulusi ÖktemKaramanİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiCHPIX. İnönü12.06.1963-25.12.1963
Milli Eğitim Bakanlığıİbrahim Hulusi ÖktemKaramanİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiCHPX. İnönü25.12.1963-20.02.1965
Milli Eğitim BakanlığıNevzat Cihat BilgehanKeskinAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiAPÜrgüplü20.02.1965-27.10.1965
Milli Eğitim BakanlığıOrhan DengizUşakİstanbul Ü. Yüksek Öğrt. Okulu Coğrafya BölümüAPI. Demirel27.10.1965-03.04.1967
Milli Eğitim BakanlığıMehmet İlhami ErtemEdirneSiyasal Bilgiler FakültesiAPI. Demirel03.04.1967-03.11.1969
Milli Eğitim BakanlığıOrhan OğuzUşakİstanbul Ü. Yüksek Öğrt. Okulu Coğrafya BölümüAPII. Demirel03.11.1969-06.03.1970
Milli Eğitim BakanlığıOrhan OğuzUşakİstanbul Ü. Yüksek Öğrt. Okulu Coğrafya BölümüAPIII. Demirel06.03.1970-26.03.1971
Milli Eğitim BakanlığıMuammer Şinasi OrelİstanbulHarp AkademisiTBMM DışındanI. Erim26.03.1971-11.12.1971
Milli Eğitim Bakanlığıİsmail Hakkı ArarİstanbulAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiCHPII. Erim11.12.1971-22.05.1972
Milli Eğitim BakanlığıAhmet Sabahattin ÖzbekErzincan Ankara Üniversitesi Ziraat FakültesiTBMM DışındanMelen22.05.1972-15.04.1973
Milli Eğitim BakanlığıOrhan DengizUşakİstanbul Ü. Yüksek Öğrt. Okulu Coğrafya BölümüAPTalu15.04.1973-26.01.1974
Milli Eğitim BakanlığıMustafa ÜstündağKonyaAnkara Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji BölümüCHPI. Ecevit26.01.1974-17.11.1974
Milli Eğitim BakanlığıSafa Reisoğluİstanbulİsviçre Lozan Hukuk FakültesiTBMM DışındanIrmak17.11.1974-31.03.1975
Milli Eğitim BakanlığıAli Naili ErdemİzmirAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiAPIV. Demirel31.03.1975-21.06.1977
Milli Eğitim ve Kültür BakanlığıMustafa ÜstündağKonyaAnkara Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji BölümüCHPII. Ecevit21.06.1977-21.07.1977
Milli Eğitim BakanlığıNahit MenteşeMilasİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAPV. Demirel21.07.1977-05.01.1978
Milli Eğitim BakanlığıMustafa Necdet UğurÇorumSiyasal Bilgiler FakültesiCHPIII. Ecevit05.01.1978-12.11.1979
Milli Eğitim BakanlığıOrhan Cemal FersoyBursaİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiC. Sen. ÜyesiVI. Demirel12.11.1979-12.09.1980
Milli Eğitim BakanlığıHasan SağlamBalıkesirHarp Akademisi---Ulusu20.09.1980-13.12.1983
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak.Mehmet Vehbi DinçerlerGaziantepİstanbul Teknik Ü. Mühendislik FakültesiANAPI. Özal13.12.1983-13.09.1985
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak.Metin EmiroğluMalatyaİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiANAPI. Özal13.09.1985-21.12.1987
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak.Hasan Celal GüzelGaziantepAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler FakültesiANAPII. Özal21.12.1987-02.03.1989
Milli Eğitim BakanlığıHasan Celal GüzelGaziantepAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler FakültesiANAPII. Özal02.03.1989-30.03.1989
Milli Eğitim BakanlığıAvni AkyolDüzceAnkara Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji B.ANAPII. Özal30.03.1989-09.11.1989
Milli Eğitim BakanlığıAvni AkyolDüzceAnkara Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji B.ANAPAkbulut09.11.1989-23.06.1991
Milli Eğitim BakanlığıAvni AkyolDüzceAnkara Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji B.ANAPI. Yılmaz23.06.1991-20.11.1991
Milli Eğitim BakanlığıKöksal ToptanRize İstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiDYPVII. Demirel20.11.1991-16.05.1993
Milli Eğitim BakanlığıNahit MenteşeMilasİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiDYPI. Çiller25.06.1993-24.10.1993
Milli Eğitim BakanlığıNevzat AyazÇankırıAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiDYPI. Çiller24.10.1993-05.10.1995
Milli Eğitim BakanlığıTurhan TayanBursaİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiDYPII. Çiller05.10.1995-30.10.1995
Milli Eğitim BakanlığıTurhan TayanBursaİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiDYPIII. Çiller30.10.1995-06.03.1996
Milli Eğitim BakanlığıTurhan TayanBursaİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiDYPII. Yılmaz06.03.1996-28.06.1996
Milli Eğitim BakanlığıMehmet SağlamGöksunAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiDYPErbakan28.06.1996-30.06.1997
Milli Eğitim BakanlığıHikmet UluğbayIspartaAnkara Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Maliye ve İktisat B.DSPIII. Yılmaz30.06.1997-11.01.1999
Milli Eğitim BakanlığıMetin BostancıoğluSamsunAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiDSPIV. Ecevit11.01.1999-28.05.1999
Milli Eğitim BakanlığıMetin BostancıoğluSamsunAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiDSPV. Ecevit28.05.1999-10.07.2002
Milli Eğitim BakanlığıNecdet TekinKırklareliEge Ü. Fen Fakültesi Matematik BölümüDSPV. Ecevit10.07.2002-18.11.2002
Milli Eğitim BakanlığıErkan MumcuIspartaİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAK PartiGül18.11.2002-14.03.2003
Milli Eğitim BakanlığıHüseyin ÇelikVanİstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı BölümüAK PartiI. Erdoğan14.03.2003-29.08.2007
Milli Eğitim BakanlığıHüseyin ÇelikVanİstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı BölümüAK PartiII. Erdoğan29.08.2007-02.05.2009
Milli Eğitim BakanlığıNimet ÇubukçuAyrancıİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAK PartiII. Erdoğan02.05.2009-06.07.2011
Milli Eğitim BakanlığıÖmer DinçerKaraman Atatürk Ü. İşletme Fakültesi İşletme Yön. ve Politikası B.AK PartiIII. Erdoğan06.07.2011-
24.01.2013
Milli Eğitim BakanlığıNabi AvcıBilecikOrta Doğu Teknik Ü. İdari Bilimler FakültesiAK PartiIII. Erdoğan24.01.2013-
29.08.2014
Milli Eğitim BakanlığıNabi AvcıBilecik Orta Doğu Teknik Ü. İdari Bilimler FakültesiAK PartiI. Davutoğlu29.08.2014-
28.08.2015
Milli Eğitim BakanlığıNabi AvcıBilecik Orta Doğu Teknik Ü. İdari Bilimler FakültesiAK PartiII. Davutoğlu28.08.2015-
24.11.2015
Milli Eğitim BakanlığıNabi AvcıBilecik Orta Doğu Teknik Ü. İdari Bilimler FakültesiAK PartiIII. Davutoğlu24.11.2015-
24.05.2016
Milli Eğitim Bakanlığıİsmet YılmazSivasİstanbul Teknik Ü. Denizcilik Fak. Makine B.AK PartiYıldırım24.05.2016-
09.07.2018
Milli Eğitim BakanlığıZiya SelçukAnkaraAnkara Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler B.---Erdoğan C. Kabinesi09.07.2018-
---

 Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_2.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_3.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_4.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_5.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_6.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_7.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_8.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_9.pdf Erişim: 30. 11. 2020 https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_10.pdf Erişim: 30. 11. 2020
http://www.meb.gov.tr/meb/ Erişim: 30. 11. 2020
http://www.meb.gov.tr/milli-egitim-bakanliginin-kisa-tarihcesi/duyuru/8852 Erişim: 30. 11. 2020
http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/13153013_TES_ve_ORTAYYRETYM_son10_2.pdf Erişim: 30. 11. 2020
Akyüz, Yahya (1989) Türk Eğitim Tarihi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
Akyüz, Yahya (2016) Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi, 29. Baskı, Ankara.
Binbaşıoğlu, Cavit (1995) Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, MEB Yayınları, No: 2795, İstanbul.
Güven, İsmail (2015) Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi, Ankara.
Koçer, Hasan Ali (1992) Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu, MEB Yayınları, No: 2168, İstanbul.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/355080 Erişim: 30. 11. 2020
https://islamansiklopedisi.org.tr/maarif-i-umumiyye-nezareti Erişim: 30. 11. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/134_OSMANLI%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0NDE%20Modernle%C5%9Fme.pdf Erişim: 30. 11. 2020
http://earsiv.erzincan.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12432/3940 Erişim: 30. 11. 2020
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/52367/5511.pdf?sequence=1 Erişim: 30. 11. 2020
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/982438 Erişim: 30. 11. 2020
https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/37298/makaleler/1/13/arastirmax-1869-maarif-i-umumiye-nizamnamesi-ogretmen-yetistirme-tarihimizdeki-yeri.pdf Erişim: 30. 11. 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: