Mustafa Şeref Özkan Kimdir?

Mustafa Şeref Özkan Kimdir?

Mustafa Şeref Özkan (Mustafa Şeref Bey), bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, öğretim üyesi.

1884 yılında Burdur’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Mustafa Şeref Özkan, İstanbul Dârü’l-fünun Hukuk Mektebi’ni ve Paris Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı

Konya Hukuk Mektebi Müdürü, İstanbul Hukuk Mektebi Amme ve İdare Hukuku Müderrisi (Prof. Dr.), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amme ve İdare Hukuku Müderrisi, Ticaret ve Ziraat Vekâleti Müsteşarı, İtibarı Milli Bankası İdare Meclisi Üyesi, Sivas Temyiz Mahkemesi Üyesi, Lozan Konferansı Müşaviri olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 3. Dönemde Konya Mebusu olarak görev yaptı. Ticaret ve Ziraat Nazırı olarak görevde bulundu. Haziran – Temmuz 1923 (2. Dönem), 2 Eylül 1927 (3. Dönem), 25 Nisan 1931 (4. Dönem) ve 8 Şubat 1935 (5. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde Burdur Milletvekili seçildi. 3. Dönemde Ticaret ve İktisat Encümeni, 4. Dönemde Maliye ve Bütçe Encümenleri Başkanı, 5. Dönemde ise Bütçe Encümeni Başkanı olarak görevlerde bulundu.

Mustafa İsmet İnönü’nün 27 Eylül 1930 tarihinde kurmuş olduğu 6. Hükümet’te (V. İnönü) ve 4 Mayıs 1931 tarihinde kurmuş olduğu 7. Hükümet’te (VI. İnönü) İktisat Vekili olarak görev yaptı.

Eşi ve Çocukları

Bekar.

Kitapları

  • Hukuk-u İdare Notları
  • Hukuku İdare-i Vilayet

Ölümü

10 Eylül 1938 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 21.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 21.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 21.01.2020
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/390095 Erişim: 21.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir