Nesimi Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri, Eşi, Hayatı

Nesimi Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri, Eşi, Hayatı

Nesimi, divan şairi.

Asıl adı, Ebü’l-Fazl Seyyid Ömer İmadüddin Nesimî’dir. Nesimi mahlası ile tanınmaktadır. Doğum tarihi ve yeri konusunda bilgi bulunmamaktadır. Bağdat, Tebriz, Şiraz veya Diyarbakır’da doğduğuna yönelik farklı görüşler söz konusudur. XIV. yüzyılın ortalarında doğduğu düşünülmektedir.

Eğitimi ve Hayatı

Eserleri incelendiğinde iyi bir eğitiminin olduğu söylenebilir. Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Nesimi, şöhretini Hurufiliğin kurucusu Fazlullah Esterebadi’ye mürit olduktan sonra kazanmıştır. Azerbaycan, Anadolu, İran, Irak ve Suriye’deki şehirlere seyahat etmiştir. Hurufiliğin savunuculuğunu yaptığı için Anadolu’da gitmiş olduğu şehirlerde kendisine yer edinememiştir. Halep’te fikirleri ile devlet adamları ve halk nezdinde etkili olmuştur. Hurufilikle ilgili fikirlerinden dolayı Halep’te derisi yüzülerek öldürülmüştür. Ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. Kaynaklarda ölüm tarihi konusunda çok farklı tarihler söz konusudur. Mezarı Halep’te bulunmaktadır.

Edebi Kişiliği

Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir. Şiirleri divan edebiyatının önemli eserleri arasındadır. Anadolu, Azerbaycan ve İran’da oldukça yaygındır.

Şiirleri

  • Türkçe Divan
  • Farsça Divan
  • Mukaddimetü’l-Hakâyık

Kaynakça

http://acikerisim.artuklu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12514/256/1%20-%20Eski%20T%C3%BCrk%20Edebiyat%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim: 07. 05. 2021
https://islamansiklopedisi.org.tr/ Erişim: 07. 05. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/nesimi-seyh-imaduddin-seyyid-nesimi Erişim: 07. 05. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/33376 Erişim: 07. 05. 2021
https://www.academia.edu/38131996/NESI_MI_ Erişim: 07. 05. 2021
https://www.academia.edu/5575326/Nes%C3%AEm%C3%AE Erişim: 07. 05. 2021
http://isamveri.org/pdfdrg/D00364/1971_2/1971_2_AYANH.pdf Erişim: 07. 05. 2021
http://isamveri.org/pdfdrg/D04118/2013_6/2013_6_SENODEYICIO.pdf Erişim: 07. 05. 2021
http://devdergisi.com/Makaleler/448844739_9.pdf Erişim: 07. 05. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/33249 Erişim: 07. 05. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir