Samipaşazade Sezai Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hayatı

Samipaşazade Sezai Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hayatı

Samipaşazade Sezai, yazar.

1859 yılında İstanbul Aksaray’da babasının Taşkasap’da bulunan konağında doğmuştur. Babası Abdurahman Sami Paşa, annesi ise Gülarayiş Hanım’dır. Abdurahman Sami Paşa, Osmanlı Devleti’nin ilk Maarif Nazırı olarak görevde bulunmuştur.

Eğitim Hayatı

Taşkasap’ta bulunan konakta hususi eğitim almıştır. Farsça, Arapça, Fransızca ve Almanca öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

1879 yılında Evkaf Nezareti Mektubi Kalemi’nde memuriyete başlamıştır. Babasının ölümünden sonra Londra Sefareti ikinci kâtipliğine tayin edilmiştir. Londra’da kaldığı dönemde İngiliz ve Fransız edebiyatını yakından inceleme fırsatı bulmuştur. 1885 yılında elçilik görevlilerinin şapka giyme yasağına uymadığı için görevinden azledilmiştir.

1886 yılında Viyana Sefâreti ikinci kâtipliği teklif edilmiş ve kabul etmemiştir. 1901 yılına kadar Hariciye Nezareti İstişare Odası muavinliğinde çalışmıştır. 1909 – 1921 yılları arasında Madrid sefiri olarak görev yapmıştır. 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine maaş bağlanmış ve ölümüne kadar İstanbul Belediyesi tarafından Kadıköy kiralanan bir evde yaşamıştır.

Edebi Kişiliği

Türk edebiyatının modern kısa hikâyeciliğinin kurucularındandır. Eserlerinde realizm akımının etkileri görülmektedir. “Sanat için sanat” anlayışını benimsemiştir. Hikâye ve romanlarında kahramanları halkın içinden seçmiş, mahalli ağzı, günlük yaşam içerisinde olan yaşamları eserlerine taşımıştır.

Eşi ve Çocukları

Latife Hanım ile evlenmiştir. Evliliği kısa sürmüştür.

Ölümü

26 Nisan 1936 tarihinde İstanbul’da zatürre nedeniyle vefat etmiştir. Küçüksu Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Eserleri

  • Sergüzeşt (1889)
  • Küçük Şeyler (1892)
  • Şir (1879)
  • Rumuz’l – Edeb (1900)
  • İclal (1924)

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/samipasazade-sezai Erişim: 06. 03. 2021
https://core.ac.uk/download/pdf/38318199.pdf Erişim: 06. 03. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/172860 Erişim: 06. 03. 2021
https://www.researchgate.net/publication/338246673_Sami_Pasazade_Sezai’nin_Pandomima_Hikayesindeki_Sembol_ve_Cagrisimlar Erişim: 06. 03. 2021
https://www.academia.edu/32261202/Sami_Pa%C5%9Fazade_Sezai_Serg%C3%BCze%C5%9Ft_pdf Erişim: 06. 03. 2021
https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/08/20140825.pdf Erişim: 06. 03. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir