Şeyh Galip Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hayatı, Ölümü

Şeyh Galip Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hayatı, Ölümü

Şeyh Galip, şair, mutasavvıf.

1757 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mehmed Es’ad’dır. Babası Mustafa Reşit Efendi, annesi ise Emine Hanım’dır. Mevlevi şeyhi olan babası Mustafa Reşit Efendi, şair ve alimdir.

Eğitim Hayatı

İlköğrenimini babasından almıştır. Düzenli bir eğitim hayatı olmamıştır. Eğitiminde Galata Mevlevihanesi şeyhi olan Hüseyin Efendi’nin önemli katkısı olmuştur. Hamdi Efendi’den Arapça’yı, Hoca Neş’et’ten ise Farsça’yı öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Belirli bir dönem Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’nde görevde bulunmuştur. 1784 yılında Konya’da Mevlânâ Dergâhı’nda çileye girmiştir. Babasının isteği üzerinde İstanbul’a dönmüştür. İstanbul’da Yenikapı Dergâhı’nda çileye girmiş ve 1787 yılında çilesini tamamlamış ve dede olmuştur. 1791 yılında Galata Mevlevihanesi Şeyhi olmuştur. Sultan III. Selim, Şeyh Galip’i şiirleriyle tanımış ve aralarında bir dostluk oluşmuştur.

Edebi Kişiliği

Şeyh Galip, divan edebiyatının son büyük şairi olarak kabul edilmektedir. Hocası Neş’et Efendi’nin kendisine verdiği “Esad” mahlasını belirli bir müddet kullanmış, daha sonra dönemin Esad isimli şairleriyle karıştırılmaması için “Galib” mahlasını kullanmaya başlamıştır.

Eşi ve Çocukları

Ahmed, Mehmed ve Zübeyde adında üç çocuğu olmuştur.

Ölümü

4 Ocak 1799 tarihinde kırk iki yaşında vefat etmiştir. Cenazesi günümüzde Divan Edebiyatı Müzesi olarak kullanılan Galata Mevlevihanesi Haziresi’nde toprağa verilmiştir.

Eserleri

  • Divan (1781)
  • Hüsn ü Aşk (1783)
  • Şerh-i Cezıre-i Mesnevi (1790)
  • Es-Sohbet’üs-Safiyye (1797)
  • Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/seyh-galib Erişim: 09. 03. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31131 Erişim: 09. 03. 2021
http://esgici.net/006/Seyh%20Galib%20Hayati%20ve%20Eserleri%20%20Sadeddin%20Nuzhet%20Ergun.pdf Erişim: 09. 03. 2021
http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/313/SEYH_GALIB_ve_YAYIMLANMAMIS_SIIRLERI-libre.pdf?sequence=1 Erişim: 09. 03. 2021
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/20648.pdf Erişim: 09. 03. 2021
https://www.academia.edu/4854605/%C5%9Eeyh_Galip Erişim: 09. 03. 2021
http://acikerisim.artuklu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12514/1035/%C3%96nder%20%C3%96NER.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim: 09. 03. 2021
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/109473/mod_resource/content/0/7.%20Hafta%20-%20XVIII.%20Y%C3%BCzy%C4%B1lda%20Anadoluda%20Geli%C5%9Fen%20T%C3%BCrk%20Edebiyat%C4%B1%20ve%20%C5%9Eeyh%20Galib.pdf Erişim: 09. 03. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/seyh-galib-mehmed Erişim: 09. 03. 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: