Şinasi Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hayatı, Ölümü

Şinasi Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hayatı, Ölümü

Şinasi, yazar, şair, gazeteci.

Doğum tarihinin 1824 ile 1827 tarihi arasında olduğu tahmin edilmektedir. İstanbul Cihangir’de dünyaya gelmiştir. Tam adı İbrahim Şinasi’dir. Annesinin adı Esma Hanım’dır. Babasının adının ise Mehmet olduğu rivayet edilmektedir. Babası Şumnu kuşatmasında şehit düşmüştür. Orduda “topçu zabiti” veya “topçu yüzbaşı” olduğu tahmin edilmektedir.

Eğitim Hayatı

Sirkeci Mustafa Ağa Sıbyan Mektebi’nde ve Fevziye Okulu’nda eğitim almıştır. Eğitiminde İbrahim Efendi’nin önemli bir yeri olmuştur. Fansızca, Arapça ve Farsça öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Tophane Müşiriyeti Mektubi Kalemi’nde kâtip adayı olarak memuriyete başlamıştır. 1849 yılında eğitim için Paris’e gitmiştir. Şinasi, Paris’te maliye eğitimi almış olsa da daha ziyade dil ve edebiyatla ilgilenmiştir. 1851 yılında Societe Asiatique’e üyeliğe kabul edilmiştir. 1854 yılında İstanbul’a dönmüştür. 1855 yılında Meclis-i Maarif azalığına atanmıştır.

1860 yılında Agâh Efendiyle birlikte “Tercüman-ı Ahvâl”, 1862 yılında ise tek başına ‘‘Tasvir-i Efkâr’’ gazetesini çıkarmıştır.

Edebi Kişiliği

1960 yılında yazmış olduğu “Şair Evlenmesi” Batılı anlamda yazılan ilk Türkçe oyundur. Tanzimat edebiyatının öncülerindendir. Batılı değer yargılarının edebiyatımıza aktarılmasında önemli rol oynamıştır. Dili sade, açık ve anlaşılır olarak kullanmıştır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Konuşma dilini yazı dili haline getirmiştir. Gazete ve edebiyatı halk eğitiminde bir araç olarak kullanmıştır.

Ölümü

13 Eylül 1871 tarihinde İstanbul’da ensesinde oluşan bir tümör nedeniyle vefat etmiştir. Taksim’de Ayas Paşa Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Eserleri

  • Tercüme-i Manzume
  • Müntehabat-ı Eş’arım
  • Durub-i Emsal-i Osmaniye
  • Şair Evlenmesi
  • Müntehabât-ı Tasvîr-i Efkâr
  • Lügat
  • Sarf Kitabı
  • Fatih Tezkiresi

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/sinasi Erişim: 09. 03. 2021
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/29905.pdf Erişim: 09. 03. 2021
http://www.ege-edebiyat.org/wp/wp-content/uploads/%C5%9Einasi-Hayat%C4%B1-ve-Eserleri.doc Erişim: 09. 03. 2021
https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/3630/1/210153.pdf Erişim: 09. 03. 2021
http://www.ege-edebiyat.org/wp/wp-content/uploads/%C5%9Einasi-Hayat%C4%B1-ve-Eserleri.doc Erişim: 09. 03. 2021
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/619163 Erişim: 09. 03. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/sinasi Erişim: 09. 03. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir